In partnership with
Unfortunately Captain, this contest is not available in your country of residence. Residents of these countries are eligible: Germany, France, UK, Spain, Netherlands, Norway, and Finland. You can find contest rules below.
Competitieregels

ALGEMENE VOORWAARDEN NAVAL TOUR

 

VOORWOORD

 1. Dit Reglement (‘REGLEMENT’) bepaalt de algemene voorwaarden voor deze NAVAL TOUR-campagne (‘Campagne’) in FRANKRIJK, DUITSLAND, HET VERENIGD KONINKRIJK, SPANJE, NOORWEGEN, NEDERLAND EN FINLAND. De CAMPAGNEREGELS bestaan uit een algemeen reglement (Deel A) en een specifiek reglement (Deel B).
 2. ER ZIJN GEEN AANVULLENDE AANKOPEN OF BETALINGEN NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP VERGROOT UW WINKANSEN NIET.
 3. DEZE CAMPAGNE IS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR MENSEN DIE (1) WETTELIJK INGEZETENEN ZIJN VAN FRANKRIJK, DUITSLAND, HET VERENIGD KONINKRIJK, SPANJE, NOORWEGEN, NEDERLAND, FINLAND EN (2) DIE 18 JAAR OF OUDER ZIJN.
 4. OM DEEL TE NEMEN IS EEN INTERNETVERBINDING VEREIST.

 

ALGEMEEN REGLEMENT

Deel A

1.             Sponsor

Deze Campagne – NAVAL TOUR-CAMPAGNE wordt georganiseerd door Wargaming Group Limited, (de ‘Sponsor‘), 105 Agion Omologiton Avenue Nicosia 1080 Cyprus, www.wargaming.net.

2.             Toelatingsvoorwaarden

(a)     Aan deze campagne mag alleen worden deelgenomen als men zich houdt aan dit Reglement.

(b)     Niettegenstaande het hiervoor genoemde, mogen de volgende personen NIET deelnemen aan deze Campagne: (i) werknemers, functionarissen, directeurs en agenten van Sponsor, licentiehouders van Sponsor en hun respectievelijke gelieerde bedrijven en agenten (de ‘Sponsor-partijen‘); (ii) ouders, echtgenoten, kinderen, broers en zussen van Sponsor-partijen; en (iii) personen die in hetzelfde huishouden leven als Sponsor-partijen.

(c)     Elke Deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie voor wat betreft zijn/haar naam, leeftijd en e-mail of postadres, indien vereist. Wie onvolledige, onjuiste of bedrieglijke informatie verstrekt, komt niet in aanmerking voor deelname of (indien reeds deelgenomen) winst.

3.             Een prijs ontvangen

De Prijswinnaars krijgen via de websites en/of e-mail bericht. Regels voor het toekennen van de prijzen worden uiteengezet in het specifieke deel van dit Reglement, Deel B.

Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een prijs of een deel ervan te vervangen door een prijs of element van gelijke of hogere waarde. De Prijs zal nooit vervangen worden door een geldbedrag. Als een Prijswinnaar niet voldoet aan dit Reglement, dan wordt de Prijswinnaar gediskwalificeerd.

4.             Toekennen van Rechten met betrekking tot Deelnemers

Door dit Reglement te accepteren verstrekt elke Deelnemer Sponsor en haar licentiehouders het recht om de naam, afbeelding/avatar en/of Prijsinformatie van de Deelnemer en/of een deel van het voorgenoemde, te gebruiken voor promotionele- en/of publiciteitsdoeleinden omtrent de Campagne. Dit kan op websites en in elke media, overal ter wereld en zonder tijdsbeperking zijn. Hiervoor is geen compensatie verschuldigd en hiervan hoeft geen melding te worden gemaakt aan of toestemming verkregen te worden van de Deelnemer.

5.             Afstandsverklaring en vrijwaring van aansprakelijkheid door Deelnemer

 • De aansprakelijkheid van de Sponsor en/of Sponsorpartijen is onbeperkt als het gaat om schade die voortkomt uit dood, letsel aan lichaam of gezondheid en schade die voortkomt uit het gebrek aan een gegarandeerd kenmerk of bij frauduleuze bedoelingen.
 • De aansprakelijkheid van de Sponsor en/of Sponsorpartijen is onbeperkt als het gaat om schade die bewust of door grove nalatigheid veroorzaakt wordt door Sponsor of Sponsorpartijen.
 • Bij enigszins nalatigheid in een contractuele kerntaak zal/zullen Sponsor en/of Sponsorpartijen – met uitzondering van gevallen die vallen onder clausule 5 (a) en 5 (d) – alleen aansprakelijk zijn voor het bedrag van de typisch voorzienbare schade. Contractuele kerntaken zijn abstract gezien de kerntaken die vervuld moeten worden om het contract in de eerste plaats op de juiste manier na te leven en op welke vervulling een contractpartij over het algemeen mag rekenen.
 • Aansprakelijkheid zoals vastgelegd in toepasselijke wetgeving blijft onaangetast.
 • De verjaringstermijn voor schadeclaims is een (1) jaar, tenzij in het geval van clausule 5 (a), 5 (b) en 5 (d), waar de wettelijke verjaringstermijn van toepassing zal zijn.

6.             Manipulatie

 • Sponsor behoudt zich het recht voor om personen te diskwalificeren of deelname te verbieden als hij/zij probeert: (i) de website en/of een onderdeel van de Campagne van de Sponsor te saboteren; (ii) de legitieme operatie van de Campagne te ondermijnen door vals te spelen, te bedriegen of op andere wijze oneerlijk spel te spelen, (iii) bewust andere Deelnemers of Sponsorpartijen te ergeren, mishandelen, bedreigen of lastigvallen; en/of (iv) op andere wijze inbreuk pleegt op dit Reglement of de Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (EULA, End User License Agreement) van Sponsor.
 • ELKE POGING TOT HET MOEDWILLIG BESCHADIGEN VAN DE WEBSITE VAN SPONSOR OF EEN SPEL VAN SPONSOR (OF ONDERDEEL ERVAN) OF HET ONDERMIJNEN VAN DE UITVOERING VAN DEZE CAMPAGNE KAN EEN OVERTREDING VAN DE STRAFRECHTELIJKE EN CIVIELE WETGEVING ZIJN. ALS EEN DERGELIJKE POGING ONDERNOMEN WORDT, DAN BEHOUDEN SPONSOR EN HAAR LICENTIEHOUDERS (INDIEN AANWEZIG) ZICH HET RECHT VOOR OM VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN EEN SCHADEVERGOEDING TE EISEN OF ANDERE RECHTSMIDDELEN AAN TE WENDEN RICHTING DE PERSO(O)N(EN) DIE VERANTWOORDELIJK IS (ZIJN) VOOR EEN DERGELIJKE POGING. ELKE DEELNEMER STEMT IN MET HET VRIJWAREN VAN SPONSOR, SPONSORPARTIJEN EN GELIEERDE BEDRIJVEN VAN EN TEGEN ALLE CLAIMS, VERLIEZEN, SCHADEVERGOEDINGEN EN/OF AANSPRAKELIJKHEDEN (INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN EN -ONKOSTEN) DIE TEN AANZIEN VAN OF GEMAAKT WORDEN DOOR ELK VAN HEN, OP ELK WILLEKEURIG MOMENT, IN VERBAND MET DE DEELNAMEMATERIALEN VAN DEELNEMER OF HET GEBRUIK ERVAN EN/OF DOOR DE INBREUK VAN DE DEELNEMER OP EEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF AFSPRAAK GERELATEERD AAN DEZE CAMPAGNE.

7.             Het recht van Sponsor om Inzendingen ongeldig te verklaren en deze Campagne te beëindigen

Als er daadwerkelijk bewijs is van fraude, elektronische of niet-elektronische manipulatie of ongeautoriseerde interventie met enig deel van deze Campagne, of als fraude of technische problemen van welk type dan ook (bijv. computervirussen, bugs, serverfouten) de integriteit van de Campagne in het geding brengen, dan behoudt Sponsor zich het recht voor om verdachte deelname van Deelnemer ongeldig te verklaren en/of de Campagne te beëindigen. Het gebruik van geautomatiseerde start- of deelnamesoftware of andere mechanische of elektronische middelen die de Deelnemer in staat stellen om automatisch of herhaaldelijk deel te nemen, is verboden. Als de identiteit van een Deelnemer betwist wordt vanwege een e-mailadres, dan kan de Deelnemer gediskwalificeerd worden.

8.             Algemene voorwaarden

 • Deze Campagne is onderworpen aan dit Reglement en valt onder de wetgeving van de Republiek Cyprus. Als lokale wetgeving het recht van de Deelnemer op bescherming volgens bepalingen die niet kunnen worden aangepast ontneemt, vanwege de wet die van toepassing is in het land waarin de Deelnemer zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, dan is de wet van dat land van toepassing. De voorzieningen in dit Reglement vormen op geen enkele wijze een uitsluiting, beperking of inperking van de consumentenrechten in de toepasselijke wetgeving en mogen ook niet op die manier worden opgevat. Door deelname stemt elke Deelnemer ermee in zich te houden aan dit reglement, de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA, End User License Agreement) van de Sponsor.
 • Voor geldige deelname en het opeisen van de Prijs kan van Deelnemers gevraagd worden om Sponsor te voorzien van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie, zoals naam, adres, e-mailadres en/of andere contact- en/of belastinginformatie. Deelnemer stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in dat Sponsor dergelijke informatie alleen zal verzamelen, verwerken en vrijgeven aan derde partijen voor zover dat nodig is om te controleren of de Deelnemer in aanmerking komt en voldoet aan het Reglement en om de prijs aan de winnaar toe te kennen of bij de winnaar af te leveren.
 • De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling in dit Reglement heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling. Als een bepaling als ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar of illegaal wordt gezien, dan blijft dit Reglement verder van kracht en zal het worden geïnterpreteerd in overeenstemming met die voorwaarden, alsof de ongeldige of onwettige bepaling hierin niet was opgenomen.
 • Alle belastingen, kosten en toeslagen op de Prijs komen voor rekening van de winnaar van de Prijs. Als de geselecteerde winnaar van de Prijs niet in aanmerking komt of de Prijs weigert, dan zal de Prijs komen te vervallen en kan de Sponsor naar eigen inzicht bepalen of de Prijs wel of niet wordt toegekend aan een andere Deelnemer aan de Campagne.

 

SPECIFIEK REGLEMENT

Deel B

1.      Inhoud van de Campagne

 

Om deel te nemen aan de Campagne dient een Deelnemer de website www.warships.net te openen, het Reglement te accepteren en door te gaan door op de knop ‘DOE MEE’ te klikken:

 1. a) Als een deelnemer niet geregistreerd is op eu.wargaming.net (EU-cluster) of het spel World of Warships niet heeft gedownload op een pc in een EU-cluster, dan wordt hij/zij doorgeleid naar de registratiepagina om door te gaan met de registratie en het spel World of Warships te downloaden. Daarna moet een Deelnemer ten minste 3 battles spelen in het spel World of Warships op een EU-cluster in de periode: 6 tot en met 31 december 2017.
 2. b) als een deelnemer een geregistreerd account heeft op eu.wargaming.net (EU-cluster) en het spel World of Warships al op de pc op een EU-cluster gedownload heeft, dan moet hij/zij ten minste 3 battles in het spel World of Warships op een EU-cluster spelen gedurende de periode: 6 tot en met 31 december 2017.

 

Per account is één account toegestaan.

 

2.      Prijzen

 

Prijzen die binnen de Campagne zullen worden toegekend:

 

Hoofdprijs:

 

De winnaar krijgt een reis voor twee personen naar New York, VS.

Tijdens de reis krijgt de deelnemer het volgende gratis:

 • Retourvlucht (economy) voor 2 personen naar New York, de VS, vanaf de luchthaven in het land waarin de Deelnemer woont (*hieronder staat een lijst met luchthavens die in aanmerking komen).
 • Accommodatie in een drie-, vier- of vijfsterrenhotel naar keuze van de Sponsor, een tweepersoonskamer, logies en ontbijt (exclusief alcohol) voor 2 personen (5 overnachtingen).
 • 2 entreekaartjes voor het Intrepid Sea, Air & Space Museum.

Alle andere onkosten met betrekking tot de reis die niet duidelijk hierin zijn benoemd, komen voor rekening voor de winnaar en worden niet gecompenseerd door Sponsor. Transfers zijn niet inbegrepen.

 

De winnaar mag de reisdata kiezen. Deze dienen te vallen binnen de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2018. De winnaar stelt Sponsor voor 31 januari 2018 op de hoogte van de reisdata. Hierna zal de Prijs niet meer worden toegekend.

 

De Sponsor kiest de luchtvaartmaatschappij op basis van de reisdata en de beschikbaarheid van tickets.

Hotel en locatie worden door de Sponsor bepaald op basis van de vliegroute van de winnaar, beschikbaarheid van suites in hotels en andere factoren.

 

De winnaar en zijn/haar reisgenoot zijn verantwoordelijk voor het hebben van de juiste visa, indien nodig, alle documenten die voor de reis nodig zijn en moeten ervoor zorgen dat er geen beperkingen zijn waardoor zij niet uit hun eigen land kunnen vertrekken of aan mogen komen in de VS.

 

Als de winnaar de reis niet in de hierin aangegeven reisperiode kan of wil maken of de vereiste informatie en documenten niet aanlevert, de benodigde documenten niet maakt, niet voldoet aan de eisen voor de documenten die benodigd zijn voor de reis of om een visum te ontvangen, dan pleegt deze inbreuk op de voorwaarden in dit Reglement. De data van de reis worden niet gewijzigd en de Prijs wordt niet opnieuw toegekend.

 

De waarde van de prijs kan oplopen tot USD 6616

 

Tweede prijs:

 

De winnaar krijgt een reis voor twee personen naar Londen, Verenigd Koninkrijk.

Tijdens de reis krijgt de deelnemer het volgende gratis:

 • Retourvlucht (economy) voor 2 personen naar Londen, Verenigd Koninkrijk, vanaf de luchthaven in het land waarin de Deelnemer woont (*hieronder staat een lijst met luchthavens die in aanmerking komen). Als de winnaar in Londen woont, dan worden er geen tickets gekocht.
 • Accommodatie in een drie-, vier- of vijfsterrenhotel naar keuze van de Sponsor, een tweepersoonskamer, logies en ontbijt (exclusief alcohol) voor 2 personen (2 overnachtingen).
 • 2 kaartjes voor HMS Belfast.

Alle andere onkosten met betrekking tot de reis die niet duidelijk hierin zijn benoemd, komen voor rekening voor de winnaar en worden niet gecompenseerd door Sponsor. Transfers zijn niet inbegrepen.

 

De winnaar mag de reisdata kiezen. Deze dienen te vallen binnen de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2018. De winnaar stelt Sponsor voor 31 januari 2018 op de hoogte van de reisdata. Hierna zal de Prijs niet meer worden toegekend.

 

De Sponsor kiest de luchtvaartmaatschappij op basis van de reisdata en de beschikbaarheid van tickets.

Hotel en locatie worden door de Sponsor bepaald op basis van de vliegroute van de winnaar en beschikbaarheid van suites in hotels.

 

De winnaar en zijn/haar reisgenoot zijn verantwoordelijk voor het hebben van de juiste visa, indien nodig, alle documenten die voor de reis nodig zijn en moeten ervoor zorgen dat er geen beperkingen zijn waardoor zij niet uit hun eigen land kunnen vertrekken of aan mogen komen in het VK.

 

Als de winnaar de reis niet in de hierin aangegeven reisperiode kan of wil maken of de vereiste informatie en documenten niet aanlevert, de benodigde documenten niet maakt, niet voldoet aan de eisen voor de documenten die benodigd zijn voor de reis of om een visum te ontvangen, dan pleegt deze inbreuk op de voorwaarden in dit Reglement. De data van de reis worden niet gewijzigd en de Prijs wordt niet opnieuw toegekend.

 

De waarde van de prijs kan oplopen tot USD 1900

 

Derde prijs:

 

De winnaar van de derde prijs krijgt een Gigabyte P37x v6-notebook.

De waarde van de notebook is USD 1999

De prijs wordt verzonden naar het adres van de Winnaar. Dit gebeurt binnen 30 kalenderdagen nadat Deelnemer de gegevens die benodigd zijn voor het toezenden van de Prijs doorgeeft aan de Sponsor. Als de winnaar niet binnen 30 kalenderdagen de benodigde gegevens verstrekt, dan is de Sponsor niet aansprakelijk voor het niet verzenden van de Prijs.

 

Vierde prijs:

 

De winnaar van de vierde prijs krijgt een Gigabyte P57x v6-notebook.

De waarde van de notebook is USD 1799

De prijs wordt verzonden naar het adres van de Winnaar. Dit gebeurt binnen 30 kalenderdagen nadat Deelnemer de gegevens die benodigd zijn voor het toezenden van de Prijs doorgeeft aan de Sponsor. Als de winnaar niet binnen 30 kalenderdagen de benodigde gegevens verstrekt, dan is de Sponsor niet aansprakelijk voor het niet verzenden van de Prijs.

Extra prijzen:

Hiernaast worden 15 promotiecodes (Premium schip USS TEXAS) in World of Warships op het EU-cluster verstrekt aan 15 Deelnemers (één promotiecode per Deelnemer). De promotiecodes worden binnen 15 dagen na het aanwijzen van de winnaar verstuurd naar het e-mailadres dat de Deelnemer heeft opgegeven in zijn/haar game-account.

 

Waarde van elke promotiecode: USD 17,59 per promotiecode

 

3.        CAMPAGNE-data

De CAMPAGNE begint op 6 december 2017 10:00 (CET) en eindigt op 31 december 2017 23:59 (CET) (De ‘Deelnameperiode‘).

De winnaars worden bekendgemaakt op 3 januari 2017 en gepubliceerd op www.worldofwarships.eu. Sponsor stuurt de winnaars uiterlijk 8 januari 2018 een e-mail met extra informatie.

4.        Hoe de winnaars worden geselecteerd

 

Voor elke prijs worden de winnaars op de volgende willekeurige wijze geselecteerd:

 

De accounts van alle Deelnemers worden in één lijst verzameld, waarbij de volgorde bepaald wordt op basis van de tijd die de Deelnemer nodig heeft om drie battles in het spel te spelen. De eerste Deelnemer in een rij is de snelste en de laatste is degene die als laatste van de Deelnemers de drie battles heeft voltooid.

In de onderstaande tabel staat voor elke prijs de positie in de rechterkolom. Het getal in de rechterkolom staat voor het nummer van de winnaar van deze prijs.

Om de winnaar van een prijs te selecteren, beginnen we met het tellen van de accounts van Deelnemers vanaf de eerste, in de volgorde waarin ze zijn aangegeven.

Als er op een lijst minder Deelnemersaccounts staan dan het nummer in de rechterkolom aangeeft, dan gaat het tellen verder van bovenaan de lijst, tot we bij het nummer van de winnaar zijn.

Om de winnaar van elke prijs te selecteren, beginnen we steeds bij het account van de eerste Deelnemer.

 

Naam prijs Positie winnaar
Hoofdprijs 135841
Tweede prijs 18956
Derde prijs 1471
Vierde prijs 56210
Bonuscode 1 (extra prijs) 75
Bonuscode 2 (extra prijs) 374
Bonuscode 3 (extra prijs) 512
Bonuscode 4 (extra prijs) 679
Bonuscode 5 (extra prijs) 812
Bonuscode 6 (extra prijs) 1001
Bonuscode 7 (extra prijs) 1238
Bonuscode 8 (extra prijs) 1567
Bonuscode 9 (extra prijs) 1865
Bonuscode 10 (extra prijs) 1993
Bonuscode 11 (extra prijs) 2072
Bonuscode 12 (extra prijs) 2698
Bonuscode 13 (extra prijs) 3556
Bonuscode 14 (extra prijs) 6222
Bonuscode 15 (extra prijs) 6771

 

Een deelnemer kan slechts één prijs winnen. Als het account van de Deelnemer al een prijs heeft gewonnen, dan wordt het account van de lijst gehaald en doet deze niet mee aan andere prijstrekkingen. Als een account verwijderd wordt, dan wordt het plaatsnummer van het account van Deelnemers onder die deelnemer op de lijst automatisch gewijzigd.

 

Voorbeeld:

Er staan 15 deelnemers in een rij.

De prijs wordt toegekend aan de deelnemer op de 20e plek die drie battles heeft voltooid.

We beginnen bovenaan met tellen en zodra de lijst afgelopen is, beginnen we weer bij de eerste deelnemer, tot we bij de 20e plek komen. Uiteindelijk wordt de winnaar geselecteerd: deelnemer nr. 5.

* Lijst beschikbare luchthavens:

 

Duitsland

Luchthaven Berlijn Tegel
Luchthaven Berlijn Schönefeld
Luchthaven Keulen/Bonn
Luchthaven Düsseldorf
Luchthaven Frankfurt
Luchthaven Hamburg
Luchthaven München
Luchthaven Stuttgart

 

Frankrijk

Luchthaven Bordeaux Mérignac
Luchthaven Lyon Saint-Exupéry
Luchthaven Marseille Provence
Luchthaven Nantes Atlantique
Luchthaven Nice Côte d’Azur
Luchthaven Paris Charles de Gaulle
Luchthaven Paris Orly
Luchthaven Toulouse Blagnac

 

VK

Luchthaven Belfast International
Luchthaven Birmingham International
Luchthaven Edinburgh
Luchthaven Gatwick
Luchthaven Glasgow International
Luchthaven Heathrow
Luchthaven Manchester
Spanje

Luchthaven Alicante
Luchthaven Barcelona
Luchthaven Madrid-Barajas
Luchthaven Málaga
Luchthaven Valencia

 

Finland

Luchthaven Helsinki-Vantaa

 

Noorwegen

Luchthaven Bergen
Luchthaven Oslo-Gardermoen

 

Nederland

Luchthaven Amsterdam Schiphol